ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH


- Giải thưởng được trao cho người thực hiện đúng và đủ tất cả các bước quy định của thử thách và đăng ký về cho Ban Tổ Chức sớm nhất trong năm 2019.
- Thời hạn tham gia thử thách: từ ngày 02/04/2019 – 31/12/2019
- Giải thưởng được trao cho 01 cá nhân chiến thắng (không áp dụng đối với nhóm chơi)
- Ban Tổ Chức được quyền sử dụng hình ảnh và thông tin của người tham gia thử thách cho các hoạt động truyền thông trong khuôn khổ chương trình mà không phải trả them bất kỳ khoản phí nào.
- Nếu có bất kỳ sự gian đối chỉnh sửa nào trong hồ sơ tham gia thử thách của người chơi, người chơi sẽ bị loại khỏi thử thách và kết quả giải thưởng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Quyết định của Ban Tổ Chức là quyết định cuối cùng.
- Bản quyền cuộc thi thuộc về Công ty TNHH L&L.